تبلیغات
balatarin7 - تست خودشناسی

There is a very, very tall coconut tree and there are 4 animals,

یک درخت بسیار بسیار بلند نارگیل بود و 4 حیوان زیر :

A Lion   یک شیر

 http://marshal-modern.ir/Archive/2010/5/2/download_004.gif

 

A Chimp  یک میمون

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/5/2/download.gif

 

A Giraffeیک زرافه 

 http://marshal-modern.ir/Archive/2010/5/2/download_002.gif

          
AND...

و ...

 

A Squirrel

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/5/2/download_003.gif

یک سنجاب

 

 

They decide to compete to see who is the fastest

to get a banana off the tree.

آنها تصمیم گرفتند که مسابقه بدهند تا ببینند که کدامیک برای

برداشتن یک موز از درخت از همه سریعتر است

 


Who do you guess will win?

فکر میکنی کدامیک برنده می شود؟

 

 

Your answer will reflect your personality.

جواب سوال بازگو کننده شخصیت توست

 

 

So think carefully ....

پس بادقت فکر کن

 


Now scroll down to see the analysis.

جواب را در زیر ببینید


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


If your answer is:

:اگر جوابت

 

Lion = you're dull.

شیر است = خسته و کسل هستی

 

Chimpanzee = you're dense.

میمون = خنگ هستی

 

Giraffe = you're a complete moron.

زرافه = کاملا احمق هستی

 

Squirrel = you're hopeless.

سنجاب = ناامید هستی

 

Why?!

چرا ؟!

 

For This Reason :

برای اینكه :

 

 

A COCONUT TREE DOESN'T HAVE BANANAS.

درخت نارگیل که موز ندارد !!!!!

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/5/2/download_005.gif


Obviously you're stressed and overworked.
You should take some time off and relax

 

مشخصه که تحت فشارید و زیاد کار کردید ...

باید یه مدتی کار نكنید و خستگی در كنید ..

زیاد خودتو ناراحت نکن..


+نوشته شده در 1389/12/7 ساعت12:59 ب.ظ توسط zahra zahra | نظرات |